پیام خود را بنویسید

پایان نامه : پایان نامه

 | تاریخ ارسال: 1402/5/17 | 

عنوان پایان نامه

  استاد راهنما/ مشاور

  دوره تحصیلی ارائه پایان نامه

  وضعیت پایان نامه 

بررسی نقش گیرنده های آلفا آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در موش بزرگ آزمایشگاهی

  دکتر مهرداد جهانشاهی

  استاد راهنما

  PhD

دفاع، بهمن ۸۸

بررسی ایمونوهیستوشیمیائی و مورفومتریک آستروسیت های هیپوکامپ موش صحرایی در پدیده ترجیح مکان شرطی شده (CPP) ناشی از مورفین

 دکتر مهرداد جهانشاهی

  استاد راهنما

 کارشناسی ارشد

  دفاع، بهمن ۸۹

بررسی اثر محافظتی ویتامین C در برابر اثرات سمی سرب بر مورفولوژی نورون های هیپوکمپ در نوزادان موش صحرائی تیمار شده با سرب

  دکتر حمید سپهری، استاد راهنما

  دکتر فرزانه گنجی، استاد مشاور

  کارشناسی ارشد

  دفاع، تابستان ۹۰

بررسی اثرات مصرف طولانی مدت MDMA بر حافظه و میزان بیان ژن گیرنده های دوپامین در Hippocampus موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

  دکتر مهرداد جهانشاهی

  استاد راهنما

  کارشناسی ارشد

  دفاع، دی ۹۰

بررسی اثر فراموشی ناشی از اسکوپولامین بر رفتار یادگیری در آزمون شاتل باکس و تعداد نورون های هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار

  دکتر مهرداد جهانشاهی

  استاد راهنما

  کارشناسی ارشد

  دفاع، بهمن ۹۰

غربالگری نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان پنجم آذر در سال ۱۳۸۹

  دکتر سید مهران حسینی

  استاد راهنما

  پزشکی عمومی

  دفاع، اسفند ۹۰

بررسی اثر ترجیح مکانی شرطی شده، القا گردیده توسط مورفین بر تعداد نورون های حاوی گیرنده سروتونینی ۵HT۲A در هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ

  دکتر مهرداد جهانشاهی

  استاد راهنما

  کارشناسی ارشد

   دفاع، بهمن ۹۱

بررسی اثر MDMA بر اضطراب و آپوپتوز نورون های هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ

  دکتر مهرداد جهانشاهی

  استاد راهنما

  کارشناسی ارشد

    دفاع، بهمن ۹۱

اثر تیمار کوئرستین بر فعالیت استیل کولین استراز در ناحیه سپتوم موش های صحرایی ۲۵ روزه مسموم با سرب

دکتر فرزانه گنجی، استاد راهنما

 دکتر حمید سپهری، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

 دفاع، سال ۹۲

بررسی اثر تیمار کوئرستین و ویتامین ث بر عملکرد حافظه و یادگیری اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی ۵۰ روزه مسموم با سرب

دکتر فرزانه گنجی، استاد راهنما

 دکتر حمید سپهری، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع، سال ۹۲

اثر تاموکسیفن بر آپوپتوز ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در هیپوکامپ موشهای صحرایی اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویا

دکتر جهانشاهی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع، سال ۹۲

بررسی اثر تستوسترون بر حافظه فضایی و تراکم نورون های حاوی گیرنده تستوسترون در ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش های صحرایی نر

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما 

دکتر حمید سپهری، استاد مشاور

دکتر حسین امینی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع، تیر ۹۴

بررسی اثر ویتامین E بر حافظه اجتنابی غیر فعال و تراکم نورون های حاوی گیرنده موسکارینی M۱ در هیپوکامپ موش های صحرایی نر بالغ

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما 

دکتر حسین امینی، استاد مشاور

دکتر حمید سپهری، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع، بهمن ۹۴

نقش کانالهای پتاسیمی وابسته به کلسیم و ولتاژ با سرعت هدایت بالا
(BK Channels) در بی دردی حاصله از گیرنده های آلفا -۲ - آدرنرژیک

دکتر جهانشاهی، استاد راهنمای دوم

کارشناسی ارشد

دفاع، شهریور ۹۴

تمایز سلولهای بنیادی عصبی مشتق شده از مغز موش صحرایی نر بالغ به نورون دوپامینرژیک در شرایط آزمایشگاهی

دکتر جهانشاهی، استاد راهنمای دوم

دکتر سعیدی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع، شهریور ۹۴

بررسی اثر HCG بر میزان پروتئین Tau فسفریله و تراکم نورون های حاوی گیرنده HCG در هیپوکامپ موش های صحرایی ماده مدل آلزایمری

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما

دکتر سعیدی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد 

دفاع، شهریور ۹۵

بررسی اثر داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین در موش صحرایی

دکتر سپهری، استاد راهنما

پزشکی عمومی

دفاع، شهریور ۹۵

بررسی اثر حفاظتی و درمانی تورین بر تراکم پلاک های آمیلوئیدی ناشی از اسکوپولامین در هیپوکامپ موش صحرایی نر

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما

دکتر الیاسی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد 

دفاع، تیر ۹۶

بررسی اثر حفاظتی و درمانی تورین بر میزان بیان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موشهای صحرائی نر بالغ

دکتر جهانشاهی، استاد راهنمای دوم

دکتر حسینی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد 

دفاع، اسفند ۹۶

ارزیابی اثر آتورواستاتین بر حافظه فضایی موش های دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب

دکتر سپهری، استاد راهنما

پزشکی عمومی

دفاع، شهریور ۹۶

مقایسه تاثیر فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت بر القاء ایسکمی مغزی و نورون زایی کورتکس در موش های صحرایی نر و ماده

دکتر جهانشاهی، استاد مشاور

PhD
 

دفاع

بررسی اثر سیمواستاتین بر آستانه تحمل درد حرارتی بدنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب در موشهای صحرایی نر

دکتر سپهری، استاد راهنما

پزشکی عمومی

دفاع، بهمن ۹۸

بررسی استریولوژیک و رفتاری اثر حفاظتی نارینجین بر حافظه اجتنابی و تراکم پلاک های بتا آمیلوئیدی در ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش صحرایی نر مدل آلزایمری

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما
دکتر الیاسی، استاد مشاور

 

کارشناسی ارشد


دفاع، تیر ۱۴۰۰

بررسی استریولوژیک و رفتاری اثر درمانی نارینجین بر حافظه اجتنابی مهاری و تراکم نورون های ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما
دکتر الیاسی، استاد مشاور


کارشناسی ارشد

دفاع، تیر ۱۴۰۰

بررسی اثر آپلین-۱۳ بر تراکم نورون های هیپوکامپ در موش های صحرایی نر مدل آلزایمری

دکتر الیاسی، استاد راهنما
دکتر جهانشاهی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع، دی ۹۹

بررسی اثر آپلین-۱۳ بر تراکم پلاک های بتا آمیلوئیدی در ناحیه ی هیپوکمپ در موش های صحرایی نر مدل آلزایمری

دکتر الیاسی، استاد راهنما
دکتر جهانشاهی، استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دفاع

بررسی اثر پیوگلیتازون بر بیان ژن های پیش التهابی (TLR۲) , اینترلوکین ۱۷(IL۱۷), نیتریک اکسید سنتاز (INOS) و آرژیناز در هایپوکمپ مدل آلزایمری موش صحرایی نر


دکتر جهانشاهی، استاد راهنما

کارشناسی ارشد

دفاع

بررسی اثر پیوگلیتازون بر حافظه اجتنابی و تراکم حجمی پلاک های بتا آمیلوئیدی در ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری


دکتر جهانشاهی، استاد راهنما

کارشناسی ارشد

دفاع، تابستان ۱۴۰۰

بررسی تمایز سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسان در سیستم کشت سه بعدی ارگانوئید با استفاده از ماتریژل و هم کشتی با سلولهای سرتولی


دکتر جهانشاهی، استاد مشاور

PhD

در حال اجرا

تاثیر محرک نیترات نقره، نانو ذرات نقره و متیل جاسمونات بر صفات مورفولوژیکی و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاه نورورزک تحت شرایط درون شیشه ای

دکتر معصومه خلیلی، استاد راهنما کارشناسی ارشد در حال اجرا

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه حی العالم (Sempervivum iranicum) بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی اکسیدانی در سرم موش های صحرایی دارای اضافه بار آهن

دکتر معصومه خلیلی، استاد راهنما پزشکی عمومی دفاع

بررسی اثرات حفاظت مغزی و بتا آمیلوئیدی عصاره ی ریشه گیاه .Potentilla reptans L در مدل ایسکمی/ریپرفیوژن مغز موش صحرایی

دکتر جهانشاهی، استاد راهنما کارشناسی ارشد دفاع
بررسی اثر عصاره ی ریشه گیاه .Potentilla reptans L بر اضطراب و تراکم پلاکهای بتا آمیلوئید در هیپوکامپ موش صحرایی نر دکتر جهانشاهی، استاد راهنما
دکتر عنایتی، استاد مشاور
پزشکی عمومی در حال اجرا
بررسی اثر حفاظتی عصاره ی ریشه گیاه .Potentilla reptans L بر قشر پره فرونتال و تراکم پلاکهای بتا آمیلوئید در مدل اضطراب موش صحرایی نر دکتر جهانشاهی، استاد راهنما
دکتر عنایتی، استاد مشاور
پزشکی عمومی در حال اجرا
بررسی اثر عصاره ی ریشه گیاه .Potentilla reptans L بر کاهش تراکم نورونهای هیپوکامپ در مدل اضطراب موش صحرایی نر دکتر جهانشاهی، استاد راهنما
دکتر عنایتی، استاد مشاور
پزشکی عمومی در حال اجرا

دفعات مشاهده: 2194 بار   |   دفعات چاپ: 728 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 100 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم اعصاب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | olom aasab

Designed & Developed by : Yektaweb