پیام خود را بنویسید

آیین نامه محاسبه و تعیین بروندادبرای تسویه طرح تحقیقاتی : آیین نامه محاسبه و تعیین برونداد برای تسویه طرح تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: 1401/7/11 | 

دانلود آیین نامه محاسبه و تعیین برونداد برای تسویه طرح تحقیقاتی   PDF

این آیین نامه به منظور محاسبه و تعیین برونداد الزم جهت تسویه حساب طرح های تحقیقاتی تدوین شده است. این آیین نامه با درنظر گرفتن دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در سطح ملی، بخصوص راهنماهای کشوری ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تدوین شده و امید می رود اجرای آن از یک طرف موجب ترغیب و تشویق پژوهشگران برای گسترش فعالیتهای پژوهشی، بخصوص مطالعات با کیفیت و کاربردی و همچنین طرح های محصول محور شده و از طرف دیگر موجب افزایش تولید دانش در سطح دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در ارزشیابی های سالانه شود و در نهایت منجر به ارتقای سطح پژوهش در دانشگاه گردد.
ماده ۱ -مصادیق برونداد پژوهشی
بند ۱ -مقالات چاپ شده در مجالت، خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها یا پتنت های ثبت شده حاصل از نتایج یک طرح تحقیقاتی می توانند بعنوان برونداد طرح ارائه شوند. تبصره ۱ -در مورد خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، مطابق با آیین نامه ارزشیابی وزارت بهداشت، صرفا paper Conference های نمایه شده در پایگاه Scopus و همچنین Proceeding ها و Abstract meeting های نمایه شده در پایگاه Web of science /ISI با افیلیشن یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه می توانند بعنوان برونداد ارائه شوند.
تبصره ۲ -مقالاتی که در مجالت غیرمعتبر (معرفی شده در Black list ) منتشر شوند (اگر مجله در زمان انتشار مقاله در Black list وجود داشته باشد)، نمی توانند بعنوان برونداد ارائه شوند.
تبصره ۳ -مجریان طرح های محصول محور می توانند طبق آیین نامه مصوب مربوط به طرح های مذکور نسبت به تسویه حساب طرح های خود اقدام نمایند.
بند ۲ -در مورد طرح هایی که با مصوبه شورای پژوهشی یا کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه، اجازه انتشار عمومی نتایج طرح به مجری داده نمی شود، گزارش نهایی طرح می تواند بعنوان برونداد ارائه شود و صرفا با ارائه گزارش نهایی تسویه حساب نهایی طرح انجام می شود.
ماده ۲ -نحوه ارائه برونداد جهت تسویه حساب نهایی طرح تحقیقاتی:
بند ۱ -در هر طرح تحقیقاتی، مجری طرف قرارداد موظف است برای تسویه حساب نهایی طرح، برونداد مناسب حاصل از نتایج طرح تحقیقاتی خود را ارائه نماید. برای این منظور، مجری محترم مستندات برونداد پژوهشی خود را به همراه نامه درخواست تسویه حساب طرح بطور مکتوب به واحد پژوهشی تصویب کننده طرح (مرکز تحقیقات، دانشکده،واحدهای HSR ) ارسال می نماید.
تبصره ۱ -در صورتیکه طرح در هیچ یک از واحدهای پژوهشی دانشگاه (مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها، واحد های HSR ) تصویب نشده باشد، مجری محترم می تواند مستندات برونداد پژوهشی خود را به همراه نامه درخواست تسویه حساب طرح بطور مکتوب مستقیما به معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال نماید.
بند ۲ -در مورد مقلالت چاپ شده، مجری طرف قرارداد صرفا مقالاتی را می تواند بعنوان برونداد ارائه نماید که حاصل از نتایج طرح بوده و خودش نویسنده اول یا مسول آن مقاله باشد.
بند ۳ -در مورد خلاصه مقالات کنگره ها، مجری طرف قرارداد صرفا خلاصه مقالاتی را می تواند بعنوان برونداد ارائه نماید که حاصل از نتایج طرح بوده و خودش ارائه دهنده آن خلاصه مقاله باشد.
بند ۴ -در مورد پتنت، مجری طرف قرار داد صرفا پتنت هایی را می تواند بعنوان برونداد ارائه نماید که حاصل از نتایج طرح بوده و خودش مخترع یا مالک آن پتنت باشد.
ماده ۳ -میزان امتیاز برونداد ها:
بند ۱ -امتیاز نوع برونداد: میزان امتیاز مقالات بر حسب محل ایندکس شدن مجله و همچنین سایر بروندادها طبق جدول زیر محاسبه می شود:
بند ۲ -امتیاز Q( فقط برای مقالات چاپ شده): اگر مقاله در مجله ای با رتبه بندی Quartile یک (Q۱ )، دو (Q۲)، سه (Q۳) و چهار (Q۴) چاپ شود(بر اساس Rank Journal Scimago ) امتیاز مقاله به ترتیب در ضریب ۱/۶، ۱/۴، ۱/۲ و ضرب می شود.
بند ۳ -امتیاز IC (فقط برای مقالات چاپ شده): اگر مقاله طبق معیارهای ارزشیابی وزارت بصورت همکاری بین المللی (Collaboration International( )IC )چاپ شود، امتیاز آن در ۱/۲ ضرب می شود.
بند ۴ -امتیاز IF ( فقط برای مقالات چاپ شده): در مورد مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانک ISI ، امتیاز مقاله با توان دوم مجموع " ضریب تاثیر )Factor Impact )بعلاوه یک"، جمع می شود.
بند ۵ -امتیاز نوع مقاله (فقط برای مقالات چاپ شده): ضریب امتیاز نوع مقاله طبق جدول ذیل تعیین می شود:
ماده ۴ -میزان برونداد مورد نیاز برای تسویه حساب طرح تحقیقاتی:
بند ۱ -طرح هایی که بودجه مساوی یا کمتر از ۱۰ میلیون ریال دارند، با ارائه حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانک های نوع ۵ ( سایر بانک های اطالعاتی یا مجالت علمی پژوهشی داخلی) (مطابق با بند ۱ ماده ۳ ) می توانند تسویه حساب نهایی شوند.
تبصره ۱ :طرح های با بودجه صفر، نیازی به ارائه برونداد نداشته و صرفا با ارائه گزارش نهایی و فرم ترجمان دانش تسویه حساب نهایی می شوند.
بند ۲ -طرح هایی که بودجه بین ۱۰ میلیون تا ۳۰ میلیون ریال دارند، با ارائه حداقل یک خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره های بین المللی (مطابق با تبصره یک بند یک ماده یک) می توانند تسویه حساب نهایی شوند.
بند ۳ -طرح هایی که بودجه بین ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال دارند، با ارائه حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده دربانک های نوع۴
( Embase, Chemical abstract, Biological abstract, PsychInfo, CINAHL, Content Current ) می توانند تسویه حساب نهایی شوند.
بند ۴ -طرح هایی که بودجه بیشتر از ۵۰ میلیون ریال دارند، به ازای هر ۱۰ میلیون ریال بودجه طرح، باید ۲ امتیاز ارائه نمایند. بطور مثال طرحی که بودجه آن ۱۰۰ میلیون ریال است، باید برای تسویه حساب نهایی، معادل ۲۰ امتیاز ارائه نماید.
تبصره ۱ -طرح های با بودجه بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال، لزوما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در مجالت نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus ارائه نمایند.
تبصره ۲ - طرح های با بودجه بین ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون ریال، لزوما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانک اطالعاتی Medline/PubMed ارائه نمایند.
تبصره ۳ -طرح های با بودجه بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال، لزوما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI یا یک پتنت ثبت شده داخلی ارائه نمایند.
ماده ۵ -ارائه گزارش نهایی و فرم ترجمان دانش برای تسویه حساب طرح تحقیقاتی:
بند ۱ -گزارش نهایی طرح تحقیقاتی و تکمیل فرم ترجمان دانش (KTE (Exchange and Transfer Knowledge بخشی از فرآیند اجرایی طرح بوده و ارائه آنها برای تسویه حساب نهایی طرح الزامی می باشد. بنابراین، در زمان تسویه حساب کلیه طرح های تحقیقاتی، علاوه بر برونداد های ذکر شده در بند ۱ ،گزارش نهایی طرح و فرم ترجمان دانش نیز باید ارائه گردد.
تبصره ۱ -در مورد طرح هایی که یک مقاله اصیل (Original )چاپ شده در مجلات ایندکس شده در بانک های اطلاعاتی Scopus ،Medline/PubMed و یا ISI از نتایج طرح استخراج شده و بعنوان برونداد ارائه شود، مقاله مذکور می تواند با تایید شورای پژوهشی دانشگاه بعنوان جایگزین گزارش نهایی محسوب شده و برای تسویه حساب نهایی، نیازی به ارائه گزارش نهایی نیست. البته در این موارد ارائه فرم ترجمان دانش (Transfer Knowledge and Exchange (KTE نیز به همراه مقاله چاپ شده برای تسویه حساب الزامی می باشد.
تبصره ۲ -در مورد طرح های پایان نامه ای، پایان نامه دانشجو می تواند بعنوان جایگزین گزارش نهایی ارائه شود. البته در این موارد، ارائه فرم ترجمان دانش (KTE (Exchange and Transfer Knowledge نیز به همراه پایان نامه برای تسویه حساب الزامی می باشد.
ماده ۶ -بخش هایی از بودجه طرح که در محاسبه امتیاز برونداد لحاظ می شوند:
بند ۱ -در هر طرح تحقیقاتی صرفا بخشی از بودجه طرح که توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان تامین می شود، در محاسبه امتیاز برونداد طرح لحاظ می شود. بند ۲ -هزینه های مربوط به وسایل غیر مصرفی، در محاسبه امتیاز برونداد مورد نیاز برای تسویه طرح، لحاظ نمی شوند.
ماده ۷ -ارائه برونداد جایگزین برای تسویه حساب نهایی طرح های تحقیقاتی:
بند ۱ -در مواردی که مجری یک طرح پژوهشی قادر نباشد با استفاده از نتایج آن طرح، تمام یا بخشی از برونداد مورد نیاز برای تسویه حساب طرح را ارائه نماید، می تواند جهت تسویه حساب آن طرح، امتیازمازاد حاصل از سایر فعالیت های پژوهشی خود را بعنوان جایگزین برونداد ارائه نماید.
بند ۲ -صرفا مقالات چاپ شده در مجلات ایندکس شده در بانک های اطلاعاتی Scopus ،Medline/PubMed و یا ISI که در سه سال (میلادی) اخیر به چاپ رسیده اند، می توانند بعنوان جایگزین برونداد ارائه شوند.
تبصره ۱ -مالک محاسبه سه سال اخیر، تاریخ ارسال گزارش نهایی طرح یا درخواست تسویه حساب طرح توسط مجری به واحد پژوهشی (مرکز تحقیقات، دانشکده، واحد HSR ) یا به معاونت می باشد.
تبصره ۲ -اگر امتیاز کامل مقاله ای در گذشته توسط یکی از نویسندگان بعنوان برونداد استفاده شده باشد، مجددا نمی تواند بعنوان برونداد جایگزین ارائه گردد.
بند ۳ -مجری طرف قرارداد یک طرح، صرفا امتیاز مازاد حاصل از مقاله ای که خودش نویسنده مسئول آن است را می تواند بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.
تبصره ۱ -اگر مجری طرف قرارداد یک طرح، نویسنده مسول مقاله ای باشد و آن مقاله بیش از یک نویسنده مسئول با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گلستان داشته باشد، مجری می تواند با موافقت کتبی سایر نویسندگان مسئول مقاله، امتیاز حاصل از مقاله را بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.
تبصره ۲ -اگر مجری طرف قرارداد طرح، نویسنده اول یک مقاله بوده و نویسنده مسئول آن فرد دیگری با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گلستان باشد، مجری می تواند با موافقت کتبی نویسنده مسول، امتیاز مازاد حاصل از مقاله را بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.
بند ۴ -اگر مجری طرف قرارداد طرح، در مقاله ای (که نویسنده مسول آن افیلیشن خارج از دانشگاه دارد) بعنوان اولین نویسنده با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گلستان باشد، می تواند امتیاز حاصل از آن مقاله را بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید. در این مورد، ۷۰ درصد امتیاز مقاله مذکور بعنوان امتیاز جایگزین برونداد محاسبه می شود.
تبصره ۱ -اگر مجری طرف قرارداد طرح، در مقاله ای )که نویسنده مسول آن افیلیشن خارج از دانشگاه دارد ( بعنوان اولین نویسنده با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گلستان نباشد، می تواند با موافقت کتبی اولین نویسنده با افیلیشن گلستان، امتیاز مازاد حاصل از مقاله را بعنوان جایگزین برونداد طرح خود ارائه نماید.
ماده ۸ -اگر مجری یک طرح به هر دلیلی از جمله محدودیتهای اجرایی، علمی،... نتواند برونداد مورد نیاز را با استفاده از نتایج طرح خود ارائه نماید و همچنین برونداد جایگزین کافی برای تسویه حساب طرح نداشته باشد، باید دلیل و محدودیتهای مربوطه را بصورت مکتوب و با جزئیات دقیق به شورای پژوهشی دانشگاه اعلام نماید. در این موارد در صورت تایید شورای پژوهشی دانشگاه، برونداد تعیین شده در قرارداد، اصالح شده و میزان برونداد نهایی برای تسویه حساب طرح توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین می شود.
ماده ۹ -شرایط اجرای آیین نامه: این آیین نامه با ۹ ماده، ۲۳ بند و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به تصویب رسیده و از این تاریخ به بعد جایگزین کلیه مصوبات و آیین نامه های قبلی در این زمینه شده و تسویه حساب نهایی کلیه طرح های تحقیقاتی اعم از طرح هایی که در زمان تصویب این آیین نامه درحال اجرا هستند، بر اساس این آیین نامه صورت خواهد گرفت.

دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم اعصاب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | olom aasab

Designed & Developed by : Yektaweb